Benarkah Imam Mahdi Akan Mematahkan Salib dan Membunuh Babi?


Admin Harakah, saya mo bertanya, cerita yang saya dengar dari sejak zaman saya SD sampai saya lulus SMK, Imam Mahdi akan mematahkan salib dan membunuh semua babi. Apakah itu benar?

Mayoritas ulama sepakat bahwa di akhir zaman akan datang seorang bernama Al-Mahdi. Demikian keterangan dari Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan Al-Tirmidzi dan Al-Azhim Abadi dalam kitab Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Daud.

Terkait apa yang akan dilakukan Al-Mahdi di akhir zaman kelak, tidak ada keterangan yang menyebutkan beliau akan memecahkan salib dan membunuh semua babi. Namun, terdapat riwayat bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Nabi Isa Al-Masih.

Rasulullah saw. bersabda, “Demi Dzat Yang jiwaku ada di Tangan-Nya, sungguh putera Maryam hampir saja turun di tengah-tengah kalian, turun sebagai seorang hakim yang adil, yang akan memecahkan salib, membunuh babi, menghapus pajak, membagi-bagikan harta sampai tidak ada lagi orang yang mau menerimanya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Tirmidzi).

Hadis di atas disebut dalam banyak kitab hadis seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa’i, Musnad Ahmad bin Hanbal, Shahih Ibn Hibban, al-Mu’jam al-Kabir, dan banyak lagi yang lainnya. Kualitas hadis di atas adalah shahih dari sahabat Abu Hurairah.

Dalam kitab ‘Umdah al-Qari Syarah Shahih al-Bukhari, dijelaskan tentang maksud memecahkan salib dan membunuh babi. Nabi Isa Al-Masih datang sebagai hakim yang adil-bijaksana. Tidak membawa syariat baru, di luar syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. Memecah salib merupakan simbol penegasan bahwa beliau menolak keyakinan kaum Nasrani yang mengagungkan salib.

Sedangkan makna membinasakan babi, atau riwayat lain menyebutkan “qiradah” atau kera, adalah keduanya merupakan simbol kemungkaran. Nabi Isa datang untuk menghilangkan kemungkaran dan melenyapkan alat-alat yang menimbulkan kemungkaran dan kebatilan (Misbahuddin).